AİKİDO 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

AİKİDO 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR

 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

 İsmet İraz Taekwondo Kapalı Spor Salonu

Tarih

:

 19-30 Kasım  2018

Katılım ücreti

:

650 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

20/60 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

05-15 KASIM 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

 16 KASIM  https://sporegitim.sgm.gov.tr

 

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Aikido 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Garanti Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

 

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)    Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)    7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

 

İSTENEN BELGELER

a)      4 adet vesikalık fotoğraf – (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. –(Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

g)    1.Duan Belgesinin Aslı gibidir imzalı ve federasyon kaşeli Fotokopisi

 

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1)      Ankara‘da yapılacak olan Aikido 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 19 Kasım 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında  Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2)      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4)      Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Ali EROĞLU  ile kurumsal e-posta adresi üzerinden erogluali321@gmail.com  iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5)      Daha önce 1. kademe yardımcı Antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak erogluali321@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

 

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

19-30 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN AİKİDO

1.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

TARİH

SAAT

             DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

19 KASIM
2018

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

 

Tanser KILIÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

20 KASIM
2018

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

     13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

21 KASIM
2018

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

     13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

22 KASIM
2018

08.30-10.30

Yetenek seçimi ve ilkeleri

Dr .Öğr. Üyesi Tamer SÖKMEN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Dr .Öğr. Üyesi Tamer SÖKMEN

18.00-20.00

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Dr .Öğr. Üy.Temel ÇAKIRIOĞLU

23 KASIM
2018

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Dr .Öğr. Üyesi Tamer SÖKMEN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor ve Beslenme

Dr .Öğr. Üyesi Tamer SÖKMEN

 

 

24 KASIM
2018

08.30-12.30

Spor psikolojisi

 Dr .Öğr. Üy.Temel ÇAKIRIOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Sporcu sağlığı

Dr .Öğr. Üyesi Tamer SÖKMEN

16.00-20.00

Sporda öğretim yöntemleri

Dr .Öğr. Üyesi Tamer SÖKMEN

20.00-22.00

Sporcu Sağlığı

 

25 KASIM
2018

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Dr .Öğr. Üy.Temel ÇAKIRIOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi

Dr .Öğr. Üy.Temel ÇAKIRIOĞLU

18.00-20.00

Genel Antrenman Bilgisi

Dr .Öğr. Üy.Temel ÇAKIRIOĞLU

26 KASIM
2018

08.30-12.30

Beceri öğrenimi

Dr .Öğr. Üy.Temel ÇAKIRIOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Psikomotor Gelişim

Dr .Öğr. Üy.Temel ÇAKIRIOĞLU

27 KASIM
2018

08.30-10.30

Özel Antrenman Bilgisi

Dr .Öğr. Üyesi Tamer SÖKMEN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Dr .Öğr. Üyesi Tamer SÖKMEN

28 KASIM
2018

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

TANSER KILIÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

19-30 KASIM  2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN AİKİDO 1.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

29 KASIM 2018

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

 

          Nuh DOĞUTEPE

 
12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Özel Antrenman Bilgisi

18.00-22.00

Spor Dalı Oyun Kuralları

 

30 KASIM

2018

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

12.30-13.30

Öğle Arası

 

 

 

 

Diğer Haberler
Wushu Federasyonu ile Kimono Spor Malzemeleri arasında yapılan Sponsorluk Anlaşması gereği 26 Ocak -05 Şubat
Minik Yıldızlar Wushu  Türkiye Şampiyonası (26-29 Ocak 2019) Müsabakaları yaşları küçük olan çocukların güvenliği için
DUYURU 27-29/2019 Tarihleri arasında Antalya Falez Otelde yapılacak olan, Minikler – Yıldızlar Türkiye Wushu Kung
Ömer ERSAN'ın kıymetli kızı Zeynep ERSAN vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet dileriz, Ömer ERSAN ve
  MÜSABAKANIN ADI:  TÜRKİYE MİNİKLER – YILDIZLAR – GENÇLER VE BÜYÜKLER WUSHU BAY – BAYAN