AİKİDO KURULLARI, KYU VE TALİMATI

TÜRKİYE WUSHU FEDERASYONU AIKIDO KYU-DAN SINAV TALİMATI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 – Bu Talimatın amacı; kuşak ve dan sınavlarına girecek sporcularda aranan nitelikler, sınav yapacak kurul üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile sınav usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 – Bu Talimat, aikido kuşak ve dan sınavlarına girecek sporcular, sınav yapacak kurul üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile sınav usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 – Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 26/08/2009 tarihli ve 27331 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Wushu Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 – Bu Talimatta geçen;
a) Aikidogi: Aikido sporu yapılırken giyilen giysiyi,
b) Aikikai: Japonya’da bulunan Dünya Merkez Aikido Vakfını,
c) Antrenör – Fukushidoin: Aikido ikinci dan ve üçüncü dan derecesine sahip öğretici kişiyi ,
ç) Başkan: Wushu Federasyonu Başkanını,
d) Dan: Ustalığı,
e) Do: Aikidonun felsefesine ulaşma yolunu, prensipleri ve esaslarını,
f) Federasyon: Wushu Federasyonunu,
g) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
h) Gözlemci: Yapılacak sınavı izleyip, rapor sunmak üzere Federasyon tarafından görevlendirilen kişiyi,
ı) IAF: Uluslar arası Aikido Federasyonunu,
i) İl Müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüklerini,
j) İl Temsilciliği: Federasyon il temsilcisini,
k) Kıdemli Antrenör – Shidoin: Aikido dördüncü dan ve beşinci dan derecesine sahip öğretici kişiyi,
l) Kyu: Çıraklığı,
m) Sınav: Tüm aikido kyu ve dan dereceleri sınavlarını, n) Tori: Tekniği uygulayan kişiyi o)Uke: Kendisine teknik yapılan kişiyi
ö) Spor Tesisleri ve Dojolar: İl müdürlüğünce ruhsat verilmiş, özel ve/veya tüzel kişilerce işletilip, vergi dairelerine kayıtlı aikido salonlarını,
p) Üst Seviye Öğretici – Shihan: Aikido altıncı ve daha yüksek dan derecesine sahip öğretici kişiyi
r) Yardımcı Antrenör: Aikido birinci dan derecesine sahip öğretici kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler, Sınavlar, Onur Danı Verilmesi ve Danın Geri Alınması

Temel ilkeler
Madde 5 – (1) Türkiye’de yapılan tüm kuşak sınavları, Federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun bilgisi dışında sınav yapılmaz. Dan sınavlarında ve bir bölgede toplu yapılan kyu sınavlarında, sınav kurulunu oluşturacak kişiler Federasyon tarafından belirlenir.
(2) Kyu ve dan sınavlarında uygulanacak temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Sınava girmek için gerekli olan puanı eksik olan aday, puanı tamamladıktan sonraki ilk sınav döneminde sınava girer.
b) Federasyon tarafından verilmiş, geçerli antrenörlük belgesi olmayanlar sınav yapamazlar ve verdikleri kuşaklar Federasyonca geçerli kabul edilmez. Sınav kurulu üyeleri, görevlerini tarafsızlık ilkesi doğrultusunda ve adil bir şekilde yerine getirirler.
c) Sınav öncesi çalışma süreleri, bir önceki kuşak ile yeni gireceği kuşak arasındaki fiili aikido çalışma süresini.
ç) Dan sınavlarında, yalnızca Federasyon tarafından aikido için düzenlenip bastırılmış çizelge, kimlik ve diplomalar ile evraklar kullanılır.
d) Kuşak (kyu) sınav çizelgeleri iki kopya olarak düzenlenir. Sınav tutanağı ile birlikte bir kopyası il temsilcisi veya yardımcısının onayı ile il müdürlüğü aracılığıyla Federasyona iletilir, bir kopyası da adayın bağlı olduğu kulüp ya da dojo yönetimine teslim edilir.
e) Sınava girecek adayların sınav kuruluna esas olarak sunacağı kimlikler, nüfus hüviyet cüzdanı ile birlikte bölge, kulüp ve sair bağlı olduğu kuruluşu temsil eden resmi lisans ve Federasyon kimlik belgesidir. Sınavlar öncesinde Federasyonun isteyeceği belgeler eksiksiz olarak sunulmalıdır.
g) Sınavlara katılacak adaylar, masraflarını kendileri karşılarlar.
ğ) Sınav ile ilgili ücretler, her sınav dönemi Federasyonca belirlenir.
h) Federasyonca sınav yapmak için görevlendirilen sınav kurulu üyelerinin ve diğer görevli kişilerin harcırahları, onay alınarak Federasyonca ödenir.
ı) İlinde sınav yapma yetkisine sahip öğretici bulunmayan il müdürlükleri, sınav döneminden en az bir ay önce yazılı olarak Federasyondan sınav isteğinde bulunur. İllerde görevlendirilecek sınav kurulu üyelerinin harcırahları, il müdürlüklerince karşılanır. Sınav yetkisine sahip hoca isteği,il temsilcisi aracılığı ile direk olarak Federasyon’a da yapılabilir. Bu durumda görevli hoca ya da hocaların harcırahları Federasyon tarafından karşılanır.
i) Yurtdışında aikido çalışmış ve/veya herhangi bir Dan belgesini, farklı bir resmi federasyondan almış, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sporcuların almış oldukları belgeler, Teknik Kurulca incelenir. Usulüne uygunluğu kanıtlandıktan sonra, dersi izlenir ya da ihtiyaç duyuluyorsa denklik sınavına alınır. Seviyesi belirlenip (kyu ya da dan) onaylanır, ilgili seviyeyi aldığı tarih esas alınarak Federasyon kütük defterine işlenir. Seviye dan seviyesi ise, Federasyon dan defterine de işlenir ve diploması hazırlanır. Denklik sınav ile yapılacaksa, özel bir sınav yapılabilir, bu durum için genel sınav döneminin gelmesi beklenmez. Denklik için sunulan belgelerin geçerli bir federasyondan olup olmadığına Teknik Kurul karar verir.
j) Adaylar sınavda hiçbir takı takamazlar. Saçları toplu, Aikidogileri temiz ve sade olmalıdır. Bayan sporcular aikidogilerin içine beyaz tişört giyerler.
k) Sınav, belirlenen saatte başlar. Geç kalanlar, sınav gözetim kurulu ve sınav kurulundan izin almadan tatamiye giremezler. Sınav Gözetim Kurulu ve Sınav Kurulu geç kalan öğrenciye sınava katılma izni vermekle yükümlü değildir.
l) Sınav sürdüğü süre boyunca tatamiye girmek ve/veya ayrılmak Sınav Kurulu’nın izni ile olur.
m) Aday, tekniklerin Japonca isimlerini bilmekle yükümlüdür.
o) Sınava giren adaylar, Ukelerini kendileri seçerler. Sınav kurulu gerekli görürse ukeyi değiştirir.
ö) Adayın sınav süresi ve sorulan teknik sayısı, Sınav Kurulunun tasarrufundadır.
p)Sınav süresince tekniklerin aikido genel prensipleri dışında karşı tarafa zarar verecek şekilde ve uygulamanın gerektirdiğinden daha sert şekilde yapılması sınavda başarısız sayılma nedenidir.
r) Adayların sınavda başarılı olarak kabul edilebilmeleri için, sınav komitesi üyelerinin en az üçte ikisinden geçer not almalıdırlar.
s) Türkçe bilmeyen aikidokalar, ihtiyaç duymaları halinde sınav sırasında tercüman bulunduracaklarını önceden Federasyon’a bildirmekle yükümlüdürler. Sınav Komisyonu’nun sınav sürecinde ayrıca tercüman bulundurma yükümlülüğü yoktur.
Kyu Dereceleri Sınavları
Madde 6 – Kyu sınavlarında uygulanacak temel esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Dojolarda kyu sınavı yapabilme koşulları;
1) Üçüncü dan-ikinci kademe antrenör tek başına,
2) Üçüncü dan-birinci kademe antrenör en az birinci dan-birinci kademe antrenörle iki kişilik kurul,
3) İkinci dan-birinci kademe antrenör, diğer bir ikinci dan-birinci kademe antrenörle iki kişilik kurul oluşturarak sınav yapabilir. Sınav kurulu üyelerinden biri, antrenörlük belgesi sahibi olması kaydıyla, sınava giren dojonun antrenörü olabilir.
a) Sınavlar, il temsilcisinin bilgisi dahilinde, salonlarda ayrı ayrı veya o il içinde tüm dojolar için topluca yapılır. Toplu yapılacak sınavlarda, üçüncü dan-ikinci kademe antrenör ile, birinci dan-birinci kademe iki antrenörden oluşan üç kişilik sınav komitesi oluşturulur. İkinci kademe antrenör yoksa en az biri üçüncü dan- birinci kademe, biri ikinci dan-birinci kademe, diğeri de en az birinci dan birinci kademe antrenörlük sahibi üç kişilik sınav komitesi görev yapar.
b) Sınav yetkisi bulunmayan salonların idarecileri, il temsilcisinden yetkili talep ederler. Federasyon, gerekirse; bu sınavları illerde topluca veya coğrafi bölge çapında yapabilir. Bu tür sınavlar bir ay önceden bildirilir.
c) Toplu sınavlar için kyu sınav antrenörleri, eğitim kurulunca belirlenir. Eğitim kurulu olmadığı durumlarda teknik kurulca belirlenir.
d) Kyu sınavları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yapılır. Sınavlar, en az onbeş gün önce kulüp resmi yazısı ile il müdürlüğüne bildirilir. İhtiyaç duyulması halinde sınavlar bir ay önceye/sonraya alınabilir.
e) Herhangi bir nedenle kendi bölgesi veya dojosu dışında sınava girecek olanlar, öğretici veya idarecisinden izin belgesi almak ve bunu ibraz etmek zorundadır.
(2) Kyu sınavlarında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Sınav komisyonu, adayların Federasyon kimlik kartı ve lisanslarını toplar ve sınav formlarındaki bilgileri eksiksiz doldurur.
b) Sınav sonuçları ve puanı, sınav çizelgeleri ve kimlik kartlarına işlenip, kulüpte muhafaza edilir. 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendine uygun şekilde Federasyona bildirilir.
c) Dan seviyesine kadar bütün ara kuşaklar, il temsilcisi tarafından onaylanır.
ç) Kyu dereceleri, bu derecelerin karşılığı olan kuşak renkleri ve kuşaklar arasında olması gereken en az bekleme süreleri, aşağıda belirtilmiştir:
Kyu dereceleri : Kuşak renkleri : Bekleme süreleri :
6 ncı Kyu: Beyaz / 20 antrenman günü / Başlama tarihinden itibaren en az 3 ay
5 inci Kyu : Beyaz / 24 antrenman günü / Bir önceki kyudan sonra en az 3 ay 4 üncü Kyu : Beyaz / 24 antrenman günü / Bir önceki kyudan sonra en az 3 ay
3 üncü Kyu : Beyaz / 30 antrenman günü / Bir önceki kyudan sonra en az 3 ay
2 nci Kyu : Beyaz / 30 antrenman günü / Bir önceki kyudan sonra en az 3 ay
1 inci Kyu : Kahverengi / 30 antrenman günü / Bir önceki kyudan sonra en az 3 ay Shodan Ho: Siyah / 32 antrenman günü / Bir önceki kyudan sonra en az 3 ay
d) Antrenman günü, antrenör gözetiminde en az bir saatlik çalışmayı ifade eder.
(3) Aikidoya başlama yaşı ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Aikido sporunun özel kültür fiziği, düşmeleri, özel teknikleri, tıbbi yönden sakıncası olmaması bakımından, başlangıç yaşı en az 7 olarak kabul edilir.
b) Sınavlarda teknik becerinin yanısıra, temizlik, disiplin, tavır ve davranışlar da başarı kriterleri içerisinde değerlendirilecektir.
c) Aikidoka halihazırda bulunduğu kuşağın renginde kuşak bağlamalıdır.
ç) 1. kyu ile 1. Dan arası bekleme süresi en az bir yıldır.
d) KYU SINAV SORULARI
Öğrencilerin girecekleri sınav derecelerini göstermektedir. Sıralanan teknikler, sınav sırasında yapılması beklenen asgari teknikleri olup, katılımcıların yaş ve yetenekleri göz önünde tutularak, Sınav Kurulu tarafından başka teknikler de sorulabilir.
6th Kyu (Rokukyu) – Aikido çalışmaya başladıktan sonra 2 ay süre ve 20 antrenmana katılmış olmak
Tatemi üzerine giriş çıkış, Seiza, selamlama vs. Genel ilke ve tavırlar
Shikko
Hanmi
Uke ile Ai Hanmi ve Gyaku Hanmi (Teknik sırasında kontrol edilebilir)
Mae Ukemi, Ushiro Ukemi
1. ve 2. Tai sabaki
Suwariwaza Kokyuho

5th Kyu (Gokyu) – Bir önceki sınavından itibaren 3 ay süre ve en az 20 antrenmana katılmış olmak
6 Kyu’da bilmesi gerekenler ve tekniklere ilave,
Shomenuchi Ikkyo
Shomenuchi Iriminage
Junte Katatetori Shihonage
Junte Katatedori Tekagami
Ryotedori iriminage
Ryotedori Shihonage
Tsuki İriminage
Tsuki Kotegaeshi

4th Kyu (Yonkyu) – Bir önceki sınavından itibaren 3 ay süre ve en az 20 antrenmana katılmış olmak
6 ve 5. Kyu teknikleri ve,
Shomenuchi Nikkyo
Shomenuchi Kotegaeshi
Shomenuchi Shihonage
Yokomenuchi Shihonage
Ushiro Ryotedori İriminage
Ushiro Ryotedori Kotegaeshi
Ushiro Ryotedori Kokyunage
Junte Katatedori Kokyunage
Junte Katatedori Tenbinnage
Junte Katatedori Kohoiriminage (Sokumen iriminage)
Kosa Koshinage
Kosa Kohoiriminage
Tsuki Kohoiriminage
Suwari Waza Shomenuchi Ikkyo

3rd Kyu (Sankyu) – Bir önceki sınavından itibaren 3 ay süre ve en az 20 antrenmana katılmış olmak
6, 5 ve 4. Kyu teknikleri ve,
Shomenuchi Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Yokomenuchi Iriminage (2 şekilde)
Yokomenuchi Kotegaeshi (2 şekilde)
Yokomenuchi İkkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Junte Katatedori İkkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Katadori İkkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Junte Katatedori Kaitennage
Kosa Katatedori Kaitennage
Ushiro Ryotedori Shihonage
Ushiro Ryokatetori İkkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Moretodori Kohoiriminahe
Morotetori Iriminage (2 şekilde)
Junte Katatedori Jyuwaza
Suwari Waza:
Shomenuchi Iriminage
Shomenuchi Nikkyo
Hanmi-Handachi: Junte Katatetori Shihonage

2nd Kyu (Nikyu) Bir önceki sınavından itibaren 3 ay süre ve en az 22 antrenmana katılmış olmak
6, 5, 4 ve 3. Kyu teknikleri ve,
Shomenuchi Kaitennage
Tsuki Kaitennage
Ushiro Ryotedori Shihonage
Ushiro Ryotedori Jujigaraminage
Ushiro Kubishime İkkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Morotetori İkkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Morotedori Kokyunage
Morotedori Jujigaraminage
Eridori İkkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Moridori İkkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Munedori İkkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Suwari Waza:
Katadori İkkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Hanmi-Handachi:
Junte Katatedori İkkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Junte Katatedori Jiyuwaza

1st Kyu (Ikkyu) Bir önceki sınavından itibaren 3 ay süre ve en az 25 antrenmana katılmış olmak
6, 5, 4, 3 ve 2. Kyu teknikleri ve,
Katatori Menuchi İkkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Shomenuchi Kohoiriminage
Shomenuchi Koshinage
Shomenuchi Aikiotoshi
Yokomenuchi Kohoiriminage
Yokomenuchi Koshinage
Yokomenuchi Aikiotoshi
Ushiro Ryotedori Kohoiriminage
Ushiro Ryotedori Koshinage
Ushiro Ryotedori Aikiotoshi
Moretodori Koshinage
Moretodori Aikiotoshi
Tanto ile Shomenuchi, Yokomenuchi ve Tsuki ataklarına teknikler
31 Jo Kata
7 Bokken Kata
Kosa, Ryotedori, Moretodori ve Ushiro Ryotedori Jyuwaza

Dan Sınavları
Madde 7 – (1) Dan sınavlarının yapılması, şekli, düzeni, sınav esasları, teknikler ve puanlarla ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Dan sınavları, Federasyonca görevlendirilen en az üç kişilik bir kurul tarafından yapılır. Kurul üyelerinden en az ikisi, sınav sonunda alınmak istenen Dan derecesinin en az bir üst derecesi ve en az 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmalıdır. Sınav kurulunun diğer üyeleri de en az alınmak istenen kuşağa ve en az 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmalıdırlar. b) Dan sınavları ülke çapında, yılda üç kez yapılır. Sınav yeri ve tarihi Federasyon tarafından ilan edilir. Ayrıca; Federasyonun belirlediği seminer, gösteri, gösteri yarışması, eğitim kursları ve diğer etkinlikler sırasında da sınav yapılabilir. Federasyon gerekli duyuruyu yapmak kaydıyla, faaliyetlerin yoğunluğuna göre sınavı ilan edilmiş olan tarihin bir ay öncesine veya sonrasına alabilir.
c) Dan sınavlarının yerinin seçiminde merkezi iller veya adayların çoğunlukla olduğu iller tercih edilir.
ç) Sınava giren adayların dojo yönetimleri, sınav tarihinden en az bir hafta önce sınava gireceklerin listesini Federasyona bildirirler.
d) Sınav yeri, o ilin il temsilcisi tarafından belirlenir.
e) Sınavda başarılı olanlara, dan kimlik kartı ve diploma verilir. Bu kimlik kartına sınavın tarihi yazılır. Bunlar Federasyon mührü ile mühürlenir ve Federasyon Başkanı tarafından imzalanır.
(2) Dan sınavlarının yapılış şekil ve düzeni aşağıda belirtilmiştir:
a) Sınavlar uygulamalı olarak yapılır.
b) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar, sınav komisyonu üyelerinin tümünün imzasıyla Federasyon’a bildirilir. Başarılı olanlar Federasyon Dan Kütük Defterine işlenir.
c) Sınavlarda, Federasyonca bastırılmış evrak, belge ve diplomalar kullanılır.
ç) Başarılı olanların diplomaları beyan edilen adreslere veya şahsi müracaatları halinde Federasyondan elden alınabilir.
d) Birinci dan alan sporcular, hakama adı verilen siyah veya lacivert renkli geniş paçalı özel bir pantolon giyme hakkını kazanır. Dan sahibi olmayanlar, kesinlikle hakama giyemezler.
e) Aikidokalar, 14 yaşını bitirmeden dan sınavına giremezler.
f) Her Dan derecesi için; yaş, hazırlık süresi, vize puanı ve bekleme süreleri bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan Aikido Dan Sınavları için Yaş, Hazırlık Süresi, Puan ve Bekleme Tablosunda belirtilmiştir.
(3) Dan sınavlarında gerekli zamanı doldurmuş olmak, gerekli teknik bilgiyi sahip olmak ve yılda en az iki kez seminere katılarak yirmi puanı doldurmuş olma şartları aranır.
(4) Dan sınavlarında, Aşağıda görev ve sorumlulukları tanımlanmış olan, Sınav Kurulu, Sınav gözetim Kurulu ve Aday/Adaylar bulunur.
a) SINAV KURULU Sınava giren öğrencilerin, tatemi üzerindeki tutum ve davranışları da dahil olmak üzere, teknik becerilerini ve sordukları teknikleri uygulayışlarını gözlemler ve birbirleri ile istişare etmeksizin değerlendirirler. Her kurul üyesi, adaya girmekte olduğu seviyeye göre uygun gördüğü soruları sorar. Adayların kıyafetleri, tatemi üzerindeki tutum, davranış, düzen ve intizamı da SINAV KURULUNUN değerlendirme kriterlerine dahildir. Fakat adaya herhangi bir uyarı tarif ya da açıklama yapmaz. Her bir sınav kurulu üyesinin önünde, sınava giren adayın değerlendirme formu bulunur. Kurul üyeleri bu formda özgün, kişisel değerlendirmelerini, el yazıları ile kısa bir not da ilave ederek, GEÇTİ ya da KALDI olarak hükme bağlar ve imzalar. Her bir Sınav Kurulu üyesi, aday hakkındaki değerlendirmesini, bağımsız olarak, birbirileri ile istişare etmeksizin yapar ve diğeri ile paylaşmadan Gözetim Kuruluna teslim eder.
b) GÖZETİM KURULU Sınavın işleyişi ve düzeninden sorumludur. SINAV KURULU üyelerinin, yerlerini almadan önce, adayların düzeninin sağlanması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını sağlar. Sınava girecek adayları listeler. Aday ya da adayların yazılı bir açıklama ile sınava giremeyeceklerine ortak karar ile hükmetme yetkisine sahiptir. Sınav formlarını tanzim eder. Sınava girecek adayların formlarının SINAV KURULU üyelerine verilip alınması GÖZETİM KURULU’nun görevidir. Minimum üçte iki GEÇTİ sonuç almış olan adayları listeler. Sınav sonuç listesini imzalar ve Federasyon yetkilisine teslim eder.
c) ADAY Aikido Dan Terfi Sınavına girecek olan adaylar, sınav için gerekli belge ve makbuzları sınav saatinden en az 2 saat önce federasyon yetkilileri / gözetim kurulu na, eksiksiz olarak teslim etmiş olmakla yükümlüdür. Herhangi bir belge eksikliği ya da yanlışlığı, itiraz hakkı olmaksızın adayın sınavda başarısız olarak kabul edilmesine neden olur. Adayların, sınavın başlama saatinden en az yarım saat önce Tatami üzerinde Gözetim Kurulunun sınav öncesi açıklamalarını dinlemeye ve sınava girmeye hazır olarak bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, bağlı oldukları hoca, dojo ya da organizasyonu açıklayan logo, yazı, peç vb. herhangi bir işaret taşımayan bir Aikido kıyafeti (Beyaz dogi, siyah ya da lacivert Hakama) giymekle yükümlüdür. Kıyafetler temiz ve ütülü olmalıdır. 1.Dan seviyesi için sınava girecek olan adaylar, istenilen belgelere ilave olarak, hocalarının isim ve imzasının da bulunduğu bir izin belgesi de vermekle yükümlüdür. İzin belgesi veren hoca, federasyonun onaylamış olduğu antrenör belgesine sahip olmalıdır. 1.Dan seviyesi için sınava girecek olan adaylar Siyah Kuşak takarlar ve Hakama giymezler. Adayların kıyafetleri, tatemi üzerindeki tutum, davranış, düzen ve intizamı SINAV KURULUNUN değerlendirme kriterlerine dahildir.
c) Dördüncü dandan itibaren eğitim ve öğretim nosyonu aranır.
ç) Beş’nci (5.) Dan ve Altı’ncı.(6).Dan verilesi için sınav şartı aranmaz. Beşinci Dan için Bekleme süresi olarak 4.Danda en az 4 yılı doldurmak; Altınci. Dan için 5.inci Dan da en az 5 yılı doldurmak, son 3 yıl eksiksiz federasyon vize seminerine katılmak. Kreterleri uygun olanlar Federasyon tarafından görevlendirilen komisyonca izlenen bir seminerde 5.Dan için uygunlukları tespit edilerek federasyon yönetimine teklif edilerek 5.Dan diploması verilir.
d) Dan dereceleri kesinlikle atlanmaz. Ancak; bu süre üstün hizmetler nedeni ile Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile kısaltılabilir. Bunun için teknik kurul, Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı öneri getirebilir. Bu işlem, bir aikidoka için sadece bir kez yapılır.

(5) Dan için puan getiren etkinlikler;

a) Federasyonun tertip ettiği kurs, seminer ve gösterilere aktif olarak katılmak on puan,
b)Ulusal Federasyon’da en az bir yıl kesintisiz görev almış olmak yirmi puan
c) Ulusal Federasyon tarafından yapılan organizasyonlarda (seminer, sınav, vb) bir yıl içerisinde 3 kez idari olarak görev almış olmak on puan (Komisyon görevleri hariç)
d) En az beş siyah kuşaklı aikidoka yetiştirmek on puan,
e) Gösteri yarışmasına katılmak on puan olarak değerlendirilir.
f)Gösteri yarışmasını birinci olarak tamamlamak yirmi, ikinci olarak tamamlamak onbeş puan (katılım puanı ile birlikte değerlendirilmez).

Onur Danı Verilmesi
Madde 8 – (1) Aikidokaya, onur dan belgesi verilmesi, Federasyonun kurulları tarafından aşağıdaki koşulların varlığı halinde teklif edilir.
a) Kırk yaşını doldurmuş olmak.
b) Aikido spor alanında halen çalışıyor olmak.
c) En az onbeş yıl aktif aikido yapmış olmak.
ç) Türkiye’de veya uluslar arası etkinliklere katılıp, aikido prensiplerine bağlı olmak.
d)Yurt içinde veya uluslar arası spor alanında başarı göstermek.
e) Federasyon ile yıllar süren çalışmalar sonucu üstün hizmet anlayışı içinde görev yapmak ve yarar sağlamak.
f) Maddi ve manevi varlığı ile, aikido sporunu yükseltmek için büyük gayret içinde bulunmak.
(2) Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile bir kişiye ancak bir kez ve bir derece olmak üzere onur danı verilebilir.
(3) Onur danı sahibi, dan belgesine haiz kişilerin haklarından yararlanır.
4)Herhangi bir ceza kurulunda en az bir yıl ceza alan Aikido sporcusunun Federasyon ile ilgili tüm yetki ve ayrıcalıkları iptal edilir. Yeniden Federasyon tarafından görevlendirilmesi için disiplin cezasının tamamlanması ve Disiplin Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebileceğine dair görüş alınması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Talimatta Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 10 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde IAF, Aikikai ve Avrupa Aikido Birliği tarafından belirlenen kurallar uygulanır. IAF vb. uluslar arası bir federasyon’a üye olunması halinde, bu talimatta, ilgili kuruluşun kuralları ile ilgili değişiklikler yapılabilir.

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İcra Kurulu tarafından alınacak kararlar esas alınır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 11– 07/11/2007 tarihli ve 26693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aikido Kuşak Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 12 – Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyon internet sitelerinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 – Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

 

AİKİDO DAN SINAVLARI İÇİN YAŞ, HAZIRLIK SÜRESİ, PUAN VE BEKLEME TABLOSU
Alınacak dan En az yaş Hazırlık süresi (minimum) Puan durumu Hiç puanı bulunmaması
1.dan Sho dan 14 yaş bitmeli 1. kyu’dan sonra 1 yıl 20 puan 2 yıl beklemeli
2.dan Ni dan 16 yaş bitmeli Sho dan’dan sonra 2 yıl 1.dan’dan sonra 20 puan 3 yıl beklemeli
3.dan San dan 22 yaş bitmeli 2. dan’dan sonra 3 yıl 2.dan’dan sonra 20 puan 5 yıl beklemeli
4.dan Yon dan 27 yaş bitmeli 3. dan’dan sonra 3 yıl 3.dan’dan sonra 20 puan 6 yıl beklemeli

 
AİKİDO DAN SINAV TEKNİKLERİ
⦁ DAN SINAVI
Aikido formları içerisinde önden ve arkadan yapılan tüm tutuşlara ve shoumen-uchi, yokomen-uchi, tsuki ataklarına karşı uygulanacak Silahsız Teknikler(Suvariwaza, hanmi-handachi waza, tachi waza)
⦁ DAN SINAVI
1.Dan sınavının aynısı ve ilave olarak Tanto-dori ve Futarigake (2 uke ile)
⦁ DAN SINAVI
1.Dan ve 2.Dan sınavlarının aynısı ve ilave olarak Jo-dori ve Taninzugake (3 ve 3’ten fazla uke ile)
⦁ DAN SINAVI
1.Dan ve 2.Dan ve 3.Dan sınavlarının aynısı ve ilave olarak Bokken ile teknikler ve Aikido Anlatımı

DAN SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU
Sınava Girecek Adayın ;
ADI – SOYADI :
SINAVA GİRDİĞİ SEVİYE :
SINAV TARİHİ :
BİR ÖNCEKİ KYU YADA DAN SINAVI TARİHİ :
LİSANS NO :
FEDERASYON SİCİL NO :

Sınav Komisyon Üyesi : Adı Soyadı:—————————————————————————–

Sonuç Değerlendirme :————————————————————————————————-
Başarısız ise Gerekçeli Bilgi Notu:———————————————————————————-
—————————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————-
İMZA :

 

 

2018  YILI AİKİDO KURULLARI
 
AS BAŞKAN  TANSER KILIÇ
 
 AİKİDO İCRA VE DANIŞMA KURULU
İSİM GÖREV ŞEHİR
TANSER KILIÇ ANKARA
SÜLEYMAN SARAL BAŞKAN İSTANBUL
 AİKİDO TEKNİK KURULU-           
İSİM GÖREV ŞEHİR
NUH DOĞUTEPE BAŞKAN ANKARA
BARIŞ KILIÇHAN ANKARA
BURHAN MOCU   BURSA
ERSİN ÖZTÜRK ANKARA
ADİL GÜLEN   İZMİR
ERTAN ÖZTÜRK   ANKARA
RIDVAN DOĞAN MERSİN
ALİ HALUK AKBAŞ DENİZLİ
EMİN AYDIN ANTALYA
MEHMET ALİ EMİNOĞLU   GAZİANTEP
 
 
AİKİDO EĞİTİM VE GÖSTERİ KURULU
İSİM GÖREV ŞEHİR
1-HALİS DURAN BAŞKAN İSTANBUL
2-BORA AÇIKALIN ANKARA
3-ŞEFİK ASLAN İSTANBUL
4-SEFER KOÇAK ANTALYA
5-SÜLEYMAN YILMAZ   ANTALYA
6-CEMAL TOPSAKAL ESKİŞEHİR
7-ERKAN ATAMAN İSTANBUL
8-AVNİ TOKUŞ   ÇANAKKALE
9-KÜRŞAT ÖKKEŞ DEMİR ANTALYA
10-SERDAR ŞİMŞEK   ANKARA
11-ENGİN ERGİN İZMİR
12-UMUT KAYA   RİZE
13-AHMET ÖRMECİ ISPARTA
14-ŞEREF ADALIOĞLU   MUĞLA
15-SİNAN AKDERE   İSTANBUL
16-ŞENAY GÖK ATAMAN İSTANBUL
17-ERTUĞRUL ÇAKMAK ERZURUM
18-GÜRHAN GÜLMAYA   İZMİR
19-YAŞAR KARAASLAN MUĞLA
20-SAMİ TÜRKERAY İSTANBUL
21-BİLGEHAN ULUKÖY   DENİZLİ
22-HASAN MERT BOZDOĞAN   İSTANBUL
23-ÖZGÜR GÖKDUMAN İSTANBUL
24-AYŞE ULUDAĞ   İSTANBUL
25-GÖKHAN BİLGİNER MERSİN
26-YUSUF ASLAN RİZE
27-SIDDIKA ÇÖPELİ ANTALYA
28-OSMAN ERGÜN ARPACI İSTANBUL
29-İLHAN YALIN İSTANBUL
30-ATEŞ ENGİN CEVHERHAN ANTALYA
31-SEDAT ILGAR İSTANBUL
 
 
 
AİKİDO SAĞLIK KURULU
İSİM GÖREV ŞEHİR
OPR.DR.ÖMER MUHARREM YAĞCIOĞLU BAŞKAN
(ORTP  VE TRAV.UZM   ) İSTANBUL
DOÇ.DR MURAT ÖZKARA GEN .CER.UZM. ANKARA
UZM.DR.DUYGU EGE ACİL TIP.UZM. İZMİR

 
 
 
AİKİDO ORGANİZASYON KURULU
İSİM GÖREV ŞEHİR
AYŞE SEVGİ AKSOY BAŞKAN İSTANBUL
ELİF DEMİR BAŞKAN V. ANTALYA
ŞERAFETTİN UMUT KOCAELİ
EMRECAN KARAASLAN AFYONKARAHİSAR
OSMAN GEZEN İSTANBUL
İLKNUR ALTINTAŞ İSTANBUL
HAMDİ AKTEPE   ANKARA
HARUN YILDIRIM   ERZİNCAN
MURAT EREN BAKIR KOCAELİ
OĞUZ ÖZHAN MALATYA
EMRE ESEN ÇANAKKALE
ALİ MURAT İLHAN ANKARA
TOLGA AKYEL İZMİR
EROL ERTAŞ MALATYA
SELÇUK KAPLANER İSTANBUL
MUAMMER ÖZKAN ISPARTA
HÜSEYİN YILMAZ   İZMİR
 HÜSNÜ ERDEM   İSTANBUL

 
AİKİKAİ  DANIŞMANI-HİROTAKA  TAKEBAYASHİ –  JAPONYA  ( İKAMETGAH- TRABZON-TÜRKİYE )

Diğer Haberler
Seminerin yapılacağı yer : Cemal Reşit Rey Konser Salonu Tarih : 22 Aralık  2018 Vize
DUYURU GELENEKSEL WUSHU KUNG FU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TEKNİK TOPLANTISI TEKNİK NEDENLERDEN DOLAYI 30 KASIM SAAT
Seminerin yapılacağı yer : Cemal Reşit Rey Konser Salonu Tarih : 22 Aralık  2018 Katılım
TÜRKİYE WUSHU KUNGFU FEDERASYONU BAŞKANLIĞI WİNG CHUN DENKLİĞİ VE SINAVI  (İSTANBUL)   WİNG CHUN DENKLİĞİ (İlk Defa Denklik
WUSHU 1.-2.-3.-4.-5. DUAN  İSTANBUL ESENLER HAKKI BAŞAR KAPALI SPOR SALONU      (08.09.12.2018 )                               WUSHU